1. گفتگوی دبیر علمی همایش با روابط عمومی دانشگاه
این همایش دو روزه با همکاری و مشارکت انجمن بین‌المللی کنفسیوس چین، گروه‌های آموزشی فلسفه، زبان چینی و تاریخ دانشگاه علامه‌طباطبائی، دانشگاه مطالعات خارجی پکن و انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران برگزار می‌شود.