همایش گفت‌و‌گوهای فرهنگی-تمدنی ایران و چین
محورهای همایش گفت‌و‌گوهای فرهنگی-تمدنی ایران و چین
 الف) پیشینه تاریخی
1-  روابط ایران و چین قبل از اسلام (اشکانی و ساسانی)
2-  روابط ایران و چین در دوره اسلامی
3-  تأثیر حمله مغول بر روابط ایران و چین
4-  روابط ایران و چین در دوره مدرن
ب) ابعاد فرهنگی:
5-  پیشینه‌ی روابط فرهنگی ایران و چین
6-  مناسبات فرهنگی ایران و چین در قالب ادیان و مذاهب
7-  تأثیر فرهنگی جاده ابریشم
8-  فرهنگ اسلامی در چین  و نقش ایرانیان
9-  نقش ایرانیان در ترجمه و انتقال دانش از هند به چین
ج) دین و اخلاق
10-  بنیادهای تفکر ایرانی و چینی
11-  اسطوره‌شناسی تطبیقیِ ایران و چین
12-  فلسفه اسلامی و حکمت چینی
13-  عرفان اسلامی و اندیشه‌های دائویی
14-  اخلاق عملی و آموزه‌های کنفوسیوسی
15-  اصول احلاقیِ مشترک ایران و چین
16-  همگراییِ محور اخلاقی در چین و محور دینی در ایران
17-  معرفی ادیان بودایی، نسطوری، زرتشتی، مانوی و اسلام توسط ایرانیان در سرزمین چین
د) ادبیّات، هنر و ابعاد زیباشناختی
18-  زمینه‌های هنری در روابط فرهنگی ایران و چین
19-  نقش نقاشی و تصویرگریِ ایرانی در ترویج سه دین مانوی، بودایی و نسطوری
20-   تأثیر زبان و ادبیّات سُغدی در توسعه روابط ایران و چین
ه) افق‌های‌آینده
21-   مناسبات ناظر به آینده ایران و چین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی
22-  بازخوانیِ محورهای مشترک دو تمدن ایران و چین
23-  ایحاد زمینه‌هایِ فهم میان فرهنگی از طریق تقویت ارزش‌ها و آموزه‌های مشترک
24-  مواجهه با مدرنیته و راه‌های برون‌رفت از سیطره‌ی غرب
25-   فراهم کردن بسترهای فرهنگیِ مشترک برای گفتگو از طریق انجمن‌های علمی و مراکز دانشگاهی
ه) منبع‌شناسی
26-   بررسی اسناد و مدارک کهن (متون دینی، سفرنامه‌ها، نامه‌ها، اسناد حقوقی، سکه‌نوشته‌ها، و سنگ‌نبشته‌ها)
27-   شناساییِ مراکز ایران‌شناسی در چین
28-   معرفی ایران‌شناسان چینی و چین‌شناسان ایرانی